Union Tourism Minister advise Tripura to focus on religious and adventure tourism