J&K: More Than 15,000 Pilgrims Visit Holy Cave Shrine Of Shri Amarnath Ji